Mandarin(P): jǐng
Mandarin(Z): ㄐㄧㄥˇ
Korean(Eum): 경 [gyeong]
Korean(H/E): 목벨 경
Japanese(On): けい [kei]
Japanese(Kun): くびきる [kubikiru]
Cantonese: ging2
Vietnamese: hĩnh
------------------------------------------------------------
Definition: cut throat
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [18.7]
Total strokes: 9
Radical: ()
Simplified variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5244
Big Five: CDF0
JIS X 0208-1990: 4977
KSC 5657-1991: 5643
Cangjie: MMLN
Four-corner Code: 1210.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10340.030
Kang Xi: 0139.270
CiHai: 185.501
Morohashi: 01990
Dae Jaweon: 0317.050

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (剄, 刭) jĭng ㄐ〡ㄥˇ 〔《廣韻》古挺切, 上迥, 見。 〕 用刀割頸。 《左傳‧定公四年》: “ 句卑 布裳, 剄而裹之。” 杜預 注: “司馬已死, 剄取其首。” 《漢書‧賈誼傳》: “今令此道順而全安, 甚易, 不肯早為, 已乃墮骨肉之屬而抗剄之, 豈有異 秦 之季世虖!” 顏師古 注: “剄, 割頸也。” 《後漢書‧班超傳》: “其都尉 黎弇 曰: ‘ 漢 使棄我, 我必復為 龜茲 所滅耳。 誠不忍見 漢 使去。 ’因以刀自剄。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:jing3 用刀割頸。 玉篇·刀部: “剄, 以刀割頸也。” 史記·卷七·項羽本紀: “大司馬咎﹑長史翳﹑塞王欣皆自剄汜水上。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — jǐng (1) ㄐㄧㄥˇ (2) 见 刭 。 (3) 郑码: HDBK, U: 5244, GBK: 8471 (4) 笔画数: 9, 部首: 刂, 笔顺编号: 155512122 …   International standard chinese characters dictionary

 • 剄拔 — (剄拔, 刭拔) 猶剄殺。 《墨子‧天志下》: “民之格者, 則剄拔之。” 畢沅 校注: “勁拔即剄刜。 拔音同‘刜’。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 剄殺 — (剄殺, 刭杀) 斬殺。 《墨子‧非攻下》: “燔潰其祖廟, 剄殺其萬民。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自剄 — (自剄, 自刭) 1.用刀自割其頸;自殺。 《左傳‧定公十四年》: “﹝臣﹞不敢逃刑, 敢歸死, 遂自剄也。” 《史記‧田儋列傳》: “﹝ 田橫 ﹞遂自剄, 令客奉其頭, 從使者馳奏之 高帝 。” 唐 白行簡 《李娃傳》: “子若棄我, 當自剄以就死。” 2.親自殺人。 《左傳‧哀公十三年》: “ 吳 人告敗於王, 王惡其聞也, 自剄七人於幕下。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 抗剄 — (抗剄, 抗刭) 斬首。 《漢書‧賈誼傳》: “今令此道順而全安, 甚易, 不肯早為, 己乃墮骨肉之屬而抗剄之, 豈有異 秦 之季世虖!” 顏師古 注引 應劭 曰: “抗其頭而剄之也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自剄 — 拼音:zi4 jing3 割頸自殺。 史記·卷六十五·孫子吳起傳: “龐涓自知, 智窮兵敗, 乃自剄。” 唐·白行簡·李娃傳: “子若棄我, 當自剄以就死。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — (剄, 刭) jĭng ㄐ〡ㄥˇ 〔《廣韻》古挺切, 上迥, 見。 〕 用刀割頸。 《左傳‧定公四年》: “ 句卑 布裳, 剄而裹之。” 杜預 注: “司馬已死, 剄取其首。” 《漢書‧賈誼傳》: “今令此道順而全安, 甚易, 不肯早為, 已乃墮骨肉之屬而抗剄之, 豈有異 秦 之季世虖!” 顏師古 注: “剄, 割頸也。” 《後漢書‧班超傳》: “其都尉 黎弇 曰: ‘ 漢 使棄我, 我必復為 龜茲 所滅耳。 誠不忍見 漢 使去。 ’因以刀自剄。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 刭拔 — (剄拔, 刭拔) 猶剄殺。 《墨子‧天志下》: “民之格者, 則剄拔之。” 畢沅 校注: “勁拔即剄刜。 拔音同‘刜’。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 刭杀 — (剄殺, 刭杀) 斬殺。 《墨子‧非攻下》: “燔潰其祖廟, 剄殺其萬民。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.